O výzkumném projektu

Název projektu: Mezi domovem a přírodou: zahrádkaření v post-socialistickém městě a jeho urbánní dopady pohledem městské politické ekologie

Cíle: Cílem projektu je prozkoumat praktiky městského zahrádkaření a jejich změnu v rámci post-socialistické transformace města; zanalyzovat, jak se v těchto změnách odráží změny v chápání domova, přírody a města; a vypracovat empiricky podloženou analýzu vývoje politik městské přírody v daném období.

Abstrakt: Projekt zkoumá pražské zahrádkové osady jako empirický příklad změn v přístupu k územnímu plánování a městské přírodě po pádu socialismu. Osady představují prostory vztahu a péče, ale také intenzivního politického vyjednávání. Cílem projektu je prostřednictvím výzkumu osad analyzovat změny v rozvoji (politik) města a městské přírody a zkušenosti domova a města s nimi spojených. Kombinací mikro a makro perspektivy za použití multi-metodického výzkumu (rozšířená případová studie dle Burawoy (1998)) projekt (1) poskytne detailní porozumění praktikám/zkušenostem městského zahrádkaření a jejich změnám v rámci post-socialistické transformace; (2) prozkoumá, jak se projevují tyto změny v představách a zkušenosti domova, přírody a města; a (3) zanalyzuje vyjednávání městského prostoru a přírody osad. Záměrem projektu je zjistit, jak se transformace po pádu socialismu projevila v komplexních politikách městské přírody a jaký dopad měla a má na každodenní zkušenost domova a přírody v post-socialistickém městě.

Klíčová slova: městská politická ekologie, městské zahrádkaření, post-socialistické město, domov

Doba trvání: 2016 – 2018

Hlavní řešitel: Petr Gibas

Členové řešitelského týmu: Irena Boumová, Tomáš Samec

Zadavatel: Grantová agentura ČR

Číslo projektu: GACR 16-06077S